03 maj, 2005

Vad är Djurskyddsmyndighetens mål?

Många befarar idag att Djurskyddsmyndigheten, i motsats till svensk lagstiftning, inte vill värna både om djurens väl och svensk forskning, utan i stället avser att sätta käppar i hjulet för forskningen när tillfälle erbjuds. Peter Singer, den australiensiske filosofen som föreslagit eutanasi för missbildade barn och dementa åldringar, skrev 1975 boken Animal Rights. I denna förespråkar han djurens lika värde med människans, vilket ofta citeras av djurrättsorganisationer. Singer har även myntat uttrycket “the 3 S: step by step to stop (animal experiments)”.

Är detta det som Djurskyddsmyndigheten ägnar sig åt? Misstanken låter först löjlig. Djurskyddsmyndigheten har dock nyligen åkt på en tre-dagars konferens till London. Organisationen bakom konferensen har följande på sina websidor (www.ciwf.org):

Vision statement: 'CIWF seeks to achieve the global abolition of factory farming and the adoption of agricultural systems which meet the welfare needs of farm animals in the belief that this will also benefit humanity and the environment.'
Mission statement: 'CIWF's aim is to achieve the ending of factory farming systems and all other practices, technologies and trades which impose suffering on farmed animals. CIWF works to achieve this aim by hard-hitting campaigning, public education and vigorous political lobbying. Compassion in World Farming exists as a voice for farm animals across the globe.'.

Här är en av de "välrenommerade forskare från hela världen" som deltar i konferensen: “Tom Regan is emeritus professor of philosophy, North Carolina State University (USA). Among his more than twenty books are 'Animal Rights, Human Wrongs: An Introduction to Moral Philosophy' (2003), 'Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights' (2003), and 'The Case for Animal Rights, 2ed (2004)'.. www.cultureandanimals.org

Hammarström skriver: "konferensen ingår som ett led i myndighetens internutbildning i djuretik. Att hela myndigheten deltar ger oss en värdefull gemensam erfarenhet och förutom ökade kunskaper också viktiga och positiva sociala och teambyggande effekter. "

Tom Regan är känd som en av de mest radikala djurrättsaktivisterna. Karl-Johan Öbrink, förgrundsgestalten bakom Sveriges djurförsöksetiska nämnder, skriver i sin bok Försöksdjurskunskap (sid 278, Studentlitteratur 1996) om Regan: “Om Singer är motståndare till djurförsök, så är amerikanen Tom Regan det i ännu högre grad. Han är deontolog och mest känd för sin bok ‘The case for animal rights’ . Han motsätter sig dödandet av djur och opponerar sig således även mot in-vitro-forskning som utgår från djur. Han verkar således för ett totalförbud mot djurförsök”.

I ett reportage (http://www.animalsentience.com/more_conference2005_regan.htm) från konferensen berättas följande om Regans seminarium: “Professor Regan believes that mammals, birds and fish are also the “subject of a life”. They are aware of the world, aware of each other, and aware of what happens to them – in his definition, sentient. Sentiency in any form confers moral rights, whether sentiency is expressed in the broad definition of the senses, or the narrower definition of emotions and feelings. Since sentient animals are also the “subject of a life” we cannot morally justify our use of animals for profit, enjoyment or benefit. The same moral rights that apply to humans must also apply to animals. Ending an animal’s life prematurely does not promote their moral rights. Suffering cannot be morally justified. Professor Regan concluded by stating that understanding animal sentience is important because liberating animals from the hands of human tyranny is vital for an assertion of their moral rights.”

Regan anser således att vi inte skall vara jägare eller ha sällskapsdjur som hund eller katt, eller något annat tamdjur. Att som Djurskyddsmyndigheten lyssna på och försöka förstå extrema åsikter är naturligtvis inte fel. De flesta människor delar dock inte Regans filosofi, och anser att det vore oetiskt att beröva människan från att ha sällskaps- eller tamdjur. De flesta anser det dessutom oetiskt att inte bedriva de djurförsök som behövs för att utveckla nya säkra läkemedel eftersom en utprövning uteslutande gjord på människa skulle leda till många dödsfall, många missbildade barn, och ännu dyrare läkemedel.

Djurskyddsmyndigheten kanske skulle planera nästa personalresa så att man lyssnar till varför djurförsök behövs för att vinna den nya kunskap som är basen för all läkemedelsutveckling idag. Att lyssna på patientföreningar vore inte fel heller. Man behöver informera sig om hur viktiga djurförsök varit för att förstå och behandla t ex barncancer och autoimmuna sjukdomar som reumatism. Åttio procent av barnen med cancer dog för 20 år sedan. Idag klarar sig åttio procent.

Resan kostade 10.000 per deltagare vartill kommer tre dagars förlorat arbete för myndighetens ca 35 personer. Det kan bara anses oproffsigt att arrangera en indoktrineringsresa av denna typ.
/rv

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det behövs inte alls några plågsamma djurförsök eller djurmodeller längre.Idag finns det många alternativa metoder att använda.Det finns numera stamcellsforskning där man använder mänskliga fosterstamceller,odlingar,framtagning av nya stamcellslinjer,blaster,cellklumpar,mänskliga embryon och dödfödda samt aborterade människofoster.
Detta tar dessutom fram botemedel mot sjukdomar,skador och åldrandet betydligt snabbare än idag.Genom denna typen av stamcellsforskning så kommer botemedel mot det biologiska åldrandet,och den ersätter också dom pågsamma djurförsöken och djurmodelerna.
Det som behöver göras,det är att ta bort alla kristna fundamentalister inom forskning,sjukvård och riksdag som sitter och bestämmer genom sina flumkristna stollevärderingar.Det är dessa hemska kristianister som hindrar utvecklingen på detta viktiga område.Djurskyddsmyndigheten och djurförsöksetiska nämnderna gör tvärtom bra saker.Dom skyddar råttdjuren och övriga bytesdjur medflera.Och det är rätt,för det skall dom också göra.
Human embryonal stamcellsforskning skall få federala skattemedel från staten,utöver gåvor från företag och privatpersoner.Då kommer botemedlen snabbt och man slipper djurförsöken och djurmodellerna!

30 september, 2010 19:45  
Anonymous Anonym said...

" Moratoriums have to be in place regarding any surgery done without patient consent. Someone else is required to provide that service - nurses. In the truth of asthma, by way of example, a patient is more likely to receive medication to help ease respiratory distress, which should help them sleep more easily together with relieving other possible signs of asthma.

Look into my web page - jobs medical office management degree

29 mars, 2013 13:57  
Anonymous Anonym said...

Hе wreѕtled crocodileѕ, faсed
fіeгсe lions and hаndleԁ probably thе most venomous snakes іnside
the world. You think that you've been run over by a truck. The most significant principle is usually to keep the casualty completely still in the position you find them.

My website what is a paramedics salary in ontario

07 april, 2013 04:29  
Anonymous Anonym said...

That is a grеаt tip partіcularly to those new to the blogosphere.
Simρle but vеry pгесise info… Appreciate your sharіng this
one. A must reaԁ аrtiсle!

my web sitе: kind degree network administrator

07 april, 2013 05:11  
Anonymous Anonym said...

Latеst technology is utіlizeԁ to impагt eduсation tо ѕtudents.

Υou will need to cοach уοurself in аlternatiѵе соncepts anԁ tool up aсcordingly.

*Whаt waѕ an essential гiѕk that you
sіmply took in your perѕonаl or ρrofessiοnal life.


my рage - mba mit

07 april, 2013 06:31  
Anonymous Anonym said...

I јust like the helрful information yоu proviԁe for уour artiсles.
I'll bookmark your weblog and test again right here regularly. I'm reasonаblу suгe I wіll be informеd lotѕ of nеw stuff right right here!
Gοοd lucκ for the following!


My homepage can do criminology law degree

11 april, 2013 21:01  
Anonymous Anonym said...

Ѕometimes where this is nοt pοssіble the barгistеr will seek tο underminе the ехpert's credibility by forceful questioning. The decree of IR35, a law that undertake tax evasion, entails truly serious penalty by the HM Revenue and Customs (HMRC) in failure to abide through the rule. It's not all to eaѕу to go through thе
motions necessary to write out ρгoper foгms, get
info to thе prоpeг avenuеs, аnd сope with the lаws and also by lawѕ of natіοnаl tax filings.Hеrе іs my web sitе :
: how much education do accountants need

18 april, 2013 19:47  

Skicka en kommentar

<< Home