03 maj, 2005

Tickande bomber i djurskyddslagstiftningen

Med tanke på Hammarströms tidigare tendenser att självsvåldigt tolka djurskyddllagen kan nya svårigheter dyka upp:

- Hormonbehandling av djur i annat syfte än att bota sjukdomar är uttryckligen förbjudet. Dock hormonbehandlas regelbundet djur t ex vid produktion av transgena möss, och vid synkronisering av brunst hos tamboskap m.m. Och hur skall man forska på hormoners verkan om man inte får behandla djuren med hormon...? Nya hormoner eller hormonliknande ämnen upptäcks var och varannan vecka idag.

- Behandling av djur med antibiotika får bara ske vid sjukdom. GMO möss av typ tet-on tet-off behandlas idag regelbundet med tetracyclin. Undersökning av t ex antibiotikas inverkan på Alsheimereffekter hos djur torde ligga i samma gråzon.

- Intradermal injektion är uttryckligen förbjudet, men är ett krav vid utveckling av vacciner

- Avel av djur med genetiska defekter är förbjuden; här åsyftas ffa Belgian Blue och sönderavlade hundraser vilket är bra. Men lagen kan säkert nytolkas eller nyskrivas till att omfatta även GMO möss, nakna möss, Zucker råttor med mera. Alla dessa djurmodeller används och är helt nödvändiga för modern forskning.

- Krav på dagsljus i djuravdelningar. För att uppfylla djurskyddslagen skall man använda så få djur som möjligt vid djurförsök. Mycket av ämnesomsättningen styrs av dygnsrytmen och dess ljus, vilket kräver att djurförsök utförs under reproducerbara ljusförhållanden. Sverige har mycket varierande dagsljus under ett år, och många fler djur skulle behövas i djurförsöken om djuren utsattes för dagsljus. Hmmm, eller menar man att vi skall ha fönster på djuravdelningarna så att Animal Liberation Front skall kunna komma och slå sönder alla fönster och släppa ut djuren till en säker och plågsam svältdöd i naturen?

- Stordjur skall beta utomhus på sommaren. Ja, detta är en klassisk svensk naturidyll. Men skall vi lägga ned all forskning på t ex nutrition under sommarhalvåret? Eller all annan forskning som kräver kontrollerad tillgång till föda, motion och ljus?

- Djur får inte överansträngas. Det är klart att djur inte skall köras till utmattning, men hur definieras “överansträngning”? Vad är skillnaden mellan hästkapplöpning på Täby galopp eller Solvalla med ridspö, och välkontrollerade motionsförsök på mus och råtta där man undersöker t ex effekterna av motion på vävnad och ämnesomsättning i olika genetiska bakgrunder – dvs experiment som inte låter sig göras på människa? Hunddrev vid jakt?

Ovanstående behandlingar av försöksdjur godkänns dock idag regelbundet av de etiska nämnderna. Det finns säkert fler tickande bomber av detta slag. Hammarström kan mycket väl tänkas försöka ändra gällande praxis. Han har tidigare motionerat i riksdagen att alla djurförsök med "genmanipulerade" djur skall förbjudas.

Postskript
Miljöpartiet sägs vilja lägga ned de djurförsöksetiska nämnderna för att Djurskyddsmyndigheten skall ta över ansvaret för bedömningarna. Dit har denna myndighet ännu inte kommit. Däremot har mp förhandlat sig till att den nya paragrafen 49a (som upphäver elförbudet) skall ersättas av en ny lag som listar de djurförsök som strider mot djurskyddslagen men som anses vara godtagbara om nyttan med djurförsöken uppväger djurens eventuella lidande. Förslag till ny lag skall lämnas i mars 2006. Vem skall ta fram listan? Djurskyddsmyndigheten! Tala om raka rör mellan ett litet politiskt parti och en myndighet... Den nya paragrafen 49a betyder att “de djurförsöksetiska nämnderna får godkänna sådan användning av försöksdjur som innebär att djurskyddsbestämmelserna enligt djurskyddsförordningen frångås”. Detta var en bra skrivning, eftersom den undanröjde alla de tickande bomber som nämnts ovan. Den lade även ett ansvar på de djurförsöksetiska nämnderna att fortsättningsvis noga pröva alla ansökningar om etiskt tillstånd. Detta vill nu Djurskyddsmyndigheten och mp ta bort. Litar de inte på de demokratiskt reglerade djurförsöksetiska nämnderna vars medlemmar Djurskyddsmyndigheten tillsätter? Att vilja ersätta en system som tillåter noggrann etisk bedömning från fall till fall med en rigid lista påminner mest om religiösa fundamentalisters handlanden. Det visar också på en total okunskap om hur snabbt ny kunskap tas fram idag inom forskningen – en lista på godkända försök skulle sannolikt vara föråldrad samma dag den kom ut.

Som alternativ framförs ofta i debatten att även godkännande av djurförsöksetiska tillstånd skall få överklagas till högre instans. Med tanke på att många av lekmännen i de djurförsöksetiska nämnderna rutinmässigt reserverar sig mot godkännanden uppstår misstanken att en överklaganderätt snabbt skulle fylla våra länssrätter med nya mål som man heller inte har tid att ta hand om.

Djurskyddsmyndigheten har i en skrivelse till regeringen nyligen angett att man vill höja kompetensen hos medlemmarna genom obligatoriska kurser. Representanterna från forskarsamhället har redan idag antingen en långvarig erfarenhet från hantering av försöksdjur (t ex som djurvårdare), eller har genomgått en för forskare obligatorisk 3-veckors kurs med innehåll föreskriven i svensk lagtext. Bägge kategorierna har givetvis mångårig erfarenhet från hantering av försöksdjur. Djurskyddsmyndigheten avser således att det är lekmännen i nämnderna som skall utbildas, och att medlen för detta skall tas från forskarnas anslag till forskning. Forskarsamhället har uppfattningen att de har klarat av sin utbildningsdel, och tycker att Djurskyddsmyndigheten får beställa och köpa de kurser från universiteten som lekmännen föreslås genomgå. Djurskyddsmyndigheten självt saknar personal kompetent inom området forskning med försöksdjur.

/um