03 maj, 2005

Antalet försöksdjur som används

Djurrättsorganisationerna hävdar ofta att “över en halv miljon försöksdjur används i Sverige till plågsamma djurförsök” och att antalet använda djur ökar. Låt oss titta närmare på detta påstående. Djurskyddsmyndigheten anger följande totalsiffror (se http://www.djurskyddsmyndigheten.se/jahia/Jahia/pid/247):

1996: 286 012 (varav 6031 fiskar)
1997: 266 685 (varav 12976 fiskar)
1998: 300 704 (varav 22200 fiskar)
1999: 324 067 (varav 26685 fiskar)
2000: 288 800 (varav 14349 fiskar)
2001: 269 710 (varav 23666 fiskar)
2002: 281 184 (varav 17691 fiskar)
2003: 297 175 plus 220 878 fiskar i fiskvandringsförsök och liknande som nu räknats med för första gången.
2004 skiljer sig inte nämnvärt från 2003.

Organisationen Djurens rätt kommer fram till siffror som ser mycket annorlunda ut (http://www.djurensratt.se/dyntext/xlink.asp?id=233). Enligt dem skulle år 2003 ha använts totalt 10.110.026 försöksdjur, dvs fler är 10 miljoner. Man tillägger dock längre ned i texten att om man borträknar provfiske och fiskmärkning minskar antalet till 512 962 försöksdjur, varav 65 385 är fiskar för annat än märkning och provfiske. Hur man än ser på det är Djurens rätts siffror fel, och alltid så att en överskattning av antalet försöksdjur kan anges. Ohederligt. Dessutom hävdar man att alla dessa försök är "plågsamma" utan att ge några som helst bevis för att alla skulle vara plågsamma. Ohederligt igen.

Djurrättsförespråkarna hävdar även med jämna mellanrum att antalet försöksdjur som används ökar hela tiden. Som synes är antalet använda djur tämligen konstant under nära en tioårsperiod. Om man däremot går mycket längre tillbaks i tiden ser man att då användes mycket fler djur i försök. Med andra ord: trots att det idag finns fler forskare och fler intressanta och värdefulla djurförsök att göra så används idag färre försöksdjur. Även om detta har man valt att inte tala på djurrättssidan.

En av anledningarna till att antalet djurförsök inte ökat är att det är ofantligt dyrt att hålla försöksdjur och forskningsmedlen är begränsade. Den andra viktiga anledningen är att forskarna använder sig i allt större utsträckning av ett av de tre fundamenten inom djurskyddsetiken: Replacement. Detta innebär att man skall använda sig av enklare organismer om så är möjligt. Den vanliga och lilla zebrafisken har blivit allt vanligare eftersom den kan avlas snabbt i stora mängder. Eftersom alla ryggradsdjur är nära besläktade rent genetiskt kan man extrapolera många (men inte alla) resultat erhållna med zebrafisk till centrala biologiska förlopp som även sker hos varmblodiga djur. Ett annat vanligt försöksdjur är den millimeterstora rundmasken C elegans som finna i alla jordar världen över. Den kan man föröka på petriskålar och t o m göra enklare beteendeförsök med! En tredje art är den klassiska bananflugar D melanogaster. Dock är det så att i en hel del viktiga punkter skiljer sig dessa från däggdjur, varför försök med sådana ibland måste göras om man skall förstå sjukdomar och kunna utpröva läkemedel.

Det har ofta framhållits att användningen av försöksdjur skall minska. I och med att inte bara det humana genomet sekvenerats utan även många andra djursarters, finns det ett stort behov av att förstå genernas funktion. Många stora internationella aktiviteter är redan igång för att storskaligt förändra samtliga gener hos musen. Syftet är både att vinna nytt vetande men även för att kunna förstå sjukdomar hos människa och därigenom utveckla nya läkemedel. Till yttermera visso kräver läkemedelsinspektioner världen över att utökade tester på försöksdjur såsom möss företas innan testning på människa får ske. Följaktligen förväntas användningen av försöksdjur öka något världen över under de närmaste decennierna. Uppfattningen att antalet försöksdjur skall kunna drastiskt minskas inom en kort tid ter sig ofta likvärdig med de tidigare riksdagsbesluten att samtidigt förbjuda kärnkraftsutbyggnad, utbyggnad av älvar och ökning av koldioxidutsläpp. Ekvationerna har svårt att gå ihop, fast det har ju aldrig bekymrat det tillväxtfientliga miljöpartiet...

Forskare vid universiteten och läkemedelsindustrin befarar idag att Djurskyddsmyndigheten kan komma att beordra en drastisk minskning av djurförsöken utan hänsyn till konsekvenserna. Händer det kan vi nog säga adjö till det mesta av läkemedelsutveckling i Sverige - och AstraZeneca lär väl flytta säkert som amen i kyrkan.
/rv